ilustračný obrázok eshop

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

- k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
- Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
- všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom – zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
- získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
- môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.zilmont.sk

ŽILMONT s.r.o.
sídlo: Jánošíkova 20, 010 01 Žilina
IČO: 30225892
DIČ: 2020443117

- prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.zilmont.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

- účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
- účelom spracúvania osobných údajov je ďalej vystavenie daňových dokladov, predzmluvné vzťahy, potvrdenie záujmu o tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
- účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z plnenia kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so zákazníkom

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

- prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie tovaru
- kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa vrátane PSČ, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
- údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

- prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar očakáva
- prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
- prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V. Zverejnenie údajov

- prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

- prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
- prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
- prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

- zákazník má právo na prístup k poskytnutým údajom
- zákazník má právo na opravu poskytnutých údajov
- zákazník má právo na vymazanie poskytnutých údajov
- zákazník má právo na obmedzenie spracúvania poskytnutých údajov
- zákazník má právo na prenosnosť poskytnutých údajov
- zákazník má právo namietať využívanie poskytnutých údajov
- povinnosťou zákazníka ako dotknutej osoby je uvedenie úplných a pravdivých údajov

Uvedené práva a povinnosti sa riadia Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Novinky

Nemecká armáda aj Japonci používajú naše produkty

Článok...
viac

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Informácie o projekte Žilmont web publicita Zvýšenie energetickej efektívnosti firm...
viac

Archív noviniek