ilustračný obrázok eshop

Školiace stredisko

Školenia, tréning a poradenstvo

Kedykoľvek, kdekoľvek…..na našom alebo Vašom pracovisku !

Žilmont, s. r. o. Žilina uznáva, že náš záväzok v súvislosti s problematikou život a smrť v oblasti ochrany proti pádom znamená, že každý nami vyrábaný a predávaný produkt musí spĺňať alebo presahovať najtvrdšie normy. Ale my taktiež vieme, že aj najlepšie zariadenie musí byť správne používané. Toto je dôvod, prečo sme založili našu školiacu divíziu a správame sa s rovnakou starostlivosťou a pozornosťou, ktorá je kritická v našom výrobnom procese.

Efektívny tréning znamená praktické skúsenosti

Kľúčom k efektívnemu tréningu v oblasti ochrany proti pádom sú praktické skúsenosti. Ponúkame vzdelávanie pracovníkov vo výškach špeciálnou horelezeckou technikou a premyslenú záchranu na mieste alebo v našom Žilinskom školiacom stredisku vybudovanom podľa najnovšieho stavu techniky.

V rámci kurzov na mieste zabezpečujeme odbornú prípravu prispôsobenú Vaším konkrétnym každodenným pracovným aktivitám. Kurzy v našom školiacom stredisku poskytujú unikátne prostredie navrhnuté tak, aby sme ponúkli praktické skúsenosti pri práci vo výške, I – nosníkmi a uzatvorenými priestormi.

Na ciele uvedené v úvode firma zabezpečuje vo vlastnom tréningovom centre, kde sú vytvorené podmienky ( foto veža ) na simulovanie všetkých prác spojených s prácou vo výškach pre rezorty energetiky, železníc, stavebných prác k tomuto účelu firma zabezpečuje aj všetky ochranné prostriedky vo vlastnom obchodnom stredisku.

V tréningovom stredisku sú používané výlučne pracovné laná, reep šnúry, expresky vyrábané našou firmou. Výrobky sú certifikované podľa normy.

Vo výrobnom programe firmy Žilmont, s. r. o. je výroba popruhov, kde časť produkcie je využívaná v rôznych pracovných úväzov.

Vzdelávanie

Veľmi dobre si uvedomujeme, že k optimálnej výstroji pre práce vo výškach neodmysliteľne patrí  aj vzdelávanie jej užívateľov, ktoré musí zhŕňať informácie o vlastnostiach osobných prostriedkov pre práce vo výškach a metodické  postupy jej bezpečného použitia.

V nadväznosti na $27 ods. 12 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 07.01 Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výškach.

Vzdelávanie pozostáva zo:

-         školenia – určeného pre pracovníkov vstupujúcich do tejto oblasti činnosti
-         preškolenia – pracovníkov už pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Teoretická časť školenia sa uskutočňuje v prevádzke firmy  Žilmont, s. r. o. , Jánošíkova 20, Žilina. Praktická časť prebieha v priestoroch prevádzky. Pre hladký priebeh výcviku je potrebné priniesť si : športové oblečenie, športovú obuv a obuv vhodnú do telocvične. Najprirodzenejšie je začať resp. sa preškoliť s výstrojou, ktorú budete Vy osobne používať pri prácach vo výškach. Musí pozostávať z: prilby, horolezeckého postroja, karabín včítane typu HMS, zlanovacej osmy, alebo zlanovacej brzdy, páru šplhadiel, rukavíc a pomocnej slučky na nácvik viazania uzlov.

Školiace stredisko

Náplňou školiaceho strediska je školiaca činnosť pre bezpečnostnú prácu vo výškach špeciálnou horolezeckou technikou.

-         zaujatie pracovnej polohy
-         prístup pomocou lana
-         systémy na zachytávanie pádu

Podmienka prijatia do kurzu :

-         zdravotná spôsobilosť preukázaná lekárskou správou overenou zamestnávateľom
-         vek nad 18 rokov
-         vyslanie pracovnou organizáciou

Školenie vo výškach horolezeckou technikou zabezpečuje Ing. Alexander Palásthy-Alpine Partner – inštruktor horolezectva SHS James  od roku 1981, inštruktor lanovej techniky  od roku 1992, člen metodickej komisie SHS James.

  1. A. Školenia špeciálnou -  horolezeckou technikou sú základným školením, ktoré trvá 5 dní. Školenie má tri časti:

  1. 1. Teoretická časť obsahuje informácie:

-         o analýze rizika a stupňoch ohrozenia pri práci vo výškach
-         o systémoch osobnej ochrany, ktoré týmto ohrozeniam zodpovedajú
-         podrobné informácie o prvkoch týchto systémov t.j. osobných ochranných prostriedkov, o ich vlastnostiach, bezpečnom spôsobe používania, ich údržbe a vedenia evidencie
-         prednášku o pádovom faktore
-         vplyve uzlov na pevnosť lán
-         prednášku psychológie na tému stres pri výškových prácach
-         komplexnú informáciu o základných právnych normách týkajúcich sa bezpečnosti práce a práci vo výškach
-         teoretickú a praktickú prednášku o organizovaní záchrany pri úraze a poskytnutí ošetrenia od základného, až po reťaz života, zložení potrebnej lekárničky a dodržiavaní pitného režimu.

Prepojením medzi teóriou a praxou je viazanie uzlov už od prvého dňa.

  1. 2. Praktická časť zahŕňa:

-         zaujatie pracovnej plochy
-         prístup pomocou lana: zostavenie dvojlanového systému
-         výstupy a zostupy po lane, prechod na iné lano
-         evakuačné techniky
-         zostavovanie kladkostrojov
-         zostavovanie lanových traverzov
-         výstup po oceľových konštrukciách

  1. 3. Skúšobná časť :

-         písomný test z právnych predpisov
-         test z viazania uzlov
-         test z vybranej techniky lanového prístupu a evakuácie

B.    Aktualizačná odborná príprava – preškolenie

  1. 1. Bežné preškolenie trvá 8 hod. a obsahuje:

-         informáciu o stave a zmenách v legislatíve týkajúcej sa prác vo výškach špeciálnou horolezeckou technikou.
-         teoretickú a praktickú prednášku o organizovaní záchrany pri úraze a poskytnutí ošetrenia od základného, až po reťaz života, zložení potrebnej lekárničky  dodržiavaní pitného režimu.

  1. 2. Modifikované preškolenie:

-         obsah je totožný s bežným školením a obsahuje: informáciu o stave a zmenách v legislatíve týkajúcej sa prác vo výškach špeciálnou horolezeckou technikou.
-         teoretickú a praktickú prednášku o organizovaní záchrany pri úraze a poskytnutí ošetrenia od základného, až po reťaz života, zložení potrebnej lekárničky a dodržiavaní pitného režimu.
-         je rozšírené o praktickú časť podľa dohody s klientom a môže obsahovať napr. zopakovanie základných techník lanového prístupu v trvaní ďalšieho dňa, alebo precvičenie či ozrejmenie osobitej formy práce vo výškach.

V oboch prípadoch sa končí potvrdením preukazu absolventa preškolenia.

Medzi dôležité formy poskytovaných služieb je spracovanie projektov bezpečného prístupu pomocou špeciálnej – horolezeckej techniky pre rôzne činnosti vo výškach.

Dokladom o úspešnom absolvovaní školenia je osvedčenie a preukaz.

V prípade záujmu o školenie Nás kontaktujte na zilmont@zilmont.sk


Inštruktori vzdelávacieho strediska

Ing. Alexander Palásthy

-         inštruktor horolezectva SHS James od roku 1981, inštruktor špeciálnej lanovej techniky od roku 1992.

Jozef Palásthy

-         inštruktor horolezectva SHS James od roku 1992, inštruktor horolezeckej techniky pre práce vo výškach od roku 1991.

Zdeno Mišina

-         cvičiteľ horolezectva SHS James od roku 1997, inštruktor špeciálnej lanovej techniky pre činnosť vo výškach, lezie od roku 1993 prevažne v skalných terénoch.

Jaroslav Varga

-         cvičiteľ horolezectva SHS James od roku 2002, lezie od roku 1996, liezol 1998 na Piz Badile, na pieskovcových skalách v Čechách v rokoch 1998, 1999, 2001, 2002, na Wettersteine v roku 2000.

PhDr. Juraj Furda

-         psychologická príprava : psychológ a psychoterapeut v poradenských službách

s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou v špeciálnej jednotke polície.

Mgr. Patricius Smetana

inštruktor záchranne službyNovinky

Nemecká armáda aj Japonci používajú naše produkty

Článok...
viac

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o. - súťažné podklady PD proj...
viac

Archív noviniek