ilustračný obrázok eshop

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

- k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
- Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
- všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom – zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
- získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
- môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.zilmont.sk

ŽILMONT s.r.o.
sídlo: Jánošíkova 20, 010 01 Žilina
IČO: 30225892
DIČ: 2020443117

- prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.zilmont.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

- účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
- účelom spracúvania osobných údajov je ďalej vystavenie daňových dokladov, predzmluvné vzťahy, potvrdenie záujmu o tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
- účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z plnenia kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie so zákazníkom

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

- prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie tovaru
- kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa vrátane PSČ, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
- údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

- prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar očakáva
- prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
- prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V. Zverejnenie údajov

- prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

- prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
- prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
- prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

- zákazník má právo na prístup k poskytnutým údajom
- zákazník má právo na opravu poskytnutých údajov
- zákazník má právo na vymazanie poskytnutých údajov
- zákazník má právo na obmedzenie spracúvania poskytnutých údajov
- zákazník má právo na prenosnosť poskytnutých údajov
- zákazník má právo namietať využívanie poskytnutých údajov
- povinnosťou zákazníka ako dotknutej osoby je uvedenie úplných a pravdivých údajov

Uvedené práva a povinnosti sa riadia Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Novinky

Nemecká armáda aj Japonci používajú naše produkty

Článok...
viac

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy Výzva na predkladanie ponúk Prílohy vý...
viac

Archív noviniek