ilustračný obrázok eshop

Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Platnosť podmienok

(1) Dodávky, služby a ponuky Predávajúceho sa uskutočňujú výlučne na základe týchto obchodných podmienok. Taktiež sú platné pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď neboli ešte raz výslovne dohodnuté. Tieto podmienky sa považujú za akceptované najneskôr pri prevzatí tovaru alebo služby. Na základe toho nebudú prijaté žiadne iné potvrdenia Kupujúceho s poukázaním na jeho obchodné resp. nákupné podmienky.
(2) Všetky dohody, ktoré sa uzavrú medzi Predávajúcim a Kupujúcim kvôli vykonaniu tejto zmluvy, musia byť v písomnej forme.

§ 2 Ponuka a uzavretie zmluvy

(1) Ponuky Predávajúceho sú nezáväzné a nepovinné. Prehlásenia o prijatí a všetky objednávky vyžadujú písomné alebo ďalekopisné potvrdenie Predávajúceho.
(2) Výkresy, obrázky, rozmery, váhy alebo iné výkonové parametre sú záväzné, ak boli dojednané výslovne písomne.
(3) Zamestnanci predaja Predávajúceho nie sú oprávnení uzatvárať vedľajšie ústne dohody alebo dávať prísľuby, ktoré vychádzajú nad rámec písomnej zmluvy.
(4) Ak sa zmenia ceny nami používaných materiálov alebo/ resp. ceny komponentov vyrábaných tretími osobami, alebo/resp. nami vyplácané mzdy, sme oprávnení upraviť dohodnuté ceny príslušným spôsobom.
(5) Sme oprávnení robiť malé odchýlky od rozmerov, stavby, formy, kresby textúry a dizajnu. Technické zmeny si vyhradzujeme v záujme ďalšieho konštrukčného vývoja.

§ 3 Ceny

(1) Pokiaľ nebolo uvedené iné, je Predávajúci viazaný cenami uvedenými v jeho ponukách 30 dni od ich dátumu. Inak sú smerodajné ceny uvedené v potvrdení objednávky Predávajúceho plus príslušná DPH sadzba zo zákona. Dodatočné dodávky a služby sa účtujú osobitne.
(2) Ak nebolo dohodnuté inak, cenami sa rozumejú ceny podľa doložky INCOTERMS FOB sklad (miesto), vrátané obvyklého balenia.

§ 4 Dodacie a výkonné podmienky

(1) Dodacie termíny alebo lehoty, ktoré sa môžu dohodnúť záväzne alebo nezáväzne, vyžadujú písomnú formu.
(2) Aj pri záväzne dojednaných lehotách a termínoch nezodpovedá Predávajúci za oneskorené dodanie alebo poskytovanie služieb v dôsledku pôsobenia vyššej moci a na základe udalostí, ktoré buď podstatne sťažujú alebo neumožňujú Predávajúcemu uskutočniť dodanie, medzi ktoré patrí najmä štrajk, výluka, úradné nariadenia, atď., aj keď vzniknú na strane dodávateľov alebo ich subdodávateľov Predávajúceho. Oprávňujú Predávajúceho odročiť dodanie, resp. poskytnutie služby o dobu trvania obmedzenia a primeraný čas na obnovenie výroby, alebo čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy kvôli nesplneniu časti zmluvy.
(3) Ak obmedzenie trvá dlhšie ako tri mesiace, je Kupujúci po stanovení primeranej dodatočnej lehoty oprávnený odstúpiť od zmluvy vo vzťahu k nesplnenej časti zmluvy. Ak sa termín dodania predlžuje, resp. Predávajúci je zbavený svojho záväzku, nemôže Kupujúci z toho odvodzovať žiadne nároky na náhradu škody. Predávajúci sa môže odvolávať na uvedené okolnosti, ak okamžite informoval Kupujúceho.
(4) Ak Predávajúci nedodržal záväzne odsúhlasené lehoty a termíny alebo sa nachádza v omeškaní, má Kupujúci nárok na náhradu škody z omeškania vo výške 0,05% za každý ukončený týždeň omeškania, celkovo však maximálne do 3% účtovnej hodnoty dodávok a služieb, ktorých sa omeškanie týka. Nároky vychádzajúce za rámec sú vylúčené, za predpokladu, že sa omeškanie zakladá na hrubej nedbanlivosti Predávajúceho.
(5) Predávajúci je kedykoľvek oprávnený vykonať čiastočné dodávky alebo poskytnúť čiastočné služby, za predpokladu, že Kupujúci má záujem o čiastočné dodávky alebo čiastočné služby.
(6) Dodržanie záväzkov ohľadom dodania alebo poskytnutia služby Predávajúcim je predpokladom včasného a riadneho splnenia záväzkov Kupujúcim.
(7) Ak sa Kupujúci oneskorí s prevzatím, je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu jemu vzniknutej škody; V prípade omeškania pri prevzatí tovaru prechádza nebezpečenstvo prípadného zhoršenia a prípadného zániku na Kupujúceho. Ak objednávateľ neprevezme tovar, je dodávateľ oprávnený po stanovení dodatočnej lehoty päť pracovných dní požadovať náhradu škody kvôli nesplneniu. V tomto prípade je dodávateľ oprávnený požadovať bez preukázania škody 20% z kúpnej ceny alebo náhradu skutočne vzniknutej škody.

§ 5 Prechod nebezpečenstva

Nebezpečenstvo prechádza na Kupujúceho, ak zásielka bola odovzdaná osobe vykonávajúcej dopravu alebo ak tovar opustil sklad Predávajúceho za účelom vyexpedovania. Ak sa vyexpedovanie oneskorí na žiadosť Kupujúceho, nebezpečenstvo prechádza na neho po ohlásení pripravenosti k vyexpedovaniu.

§ 6 Práva Kupujúceho v súvislosti so závadami

(1) Výrobky sa dodávajú bez výrobných a materiálových chýb; lehota uplatnenia nárokov kvôli závadam činí jeden rok od dodania výrobkov.
(2) Ak sa nedodržujú pokyny Predávajúceho tykajúce sa prevádzky a údržby, alebo boli vykonané zmeny na výrobkoch, alebo sa vymenili časti, alebo sa použili spotrebné materiály nezodpovedajúce originálnym špecifikáciám, nebudú nároky kvôli závadam výrobkov platné, ak Kupujúce nedokáže vyvrátiť príslušné tvrdenie, že jedna z týchto okolností zapríčinila závadu.
(3) Kupujúci musí okamžite, najneskôr však v priebehu jedného týždňa po obdŕžaní predmetu dodávky písomne oznámiť zákazníckej službe Predávajúceho závady. Závady, ktoré sa nepodarilo zistiť v priebehu tejto lehoty aj po dôkladnej kontrole, musia byť písomne oznámené Predávajúcemu ihneď po ich zistení.
(4) V prípade oznámenia Kupujúceho, že výrobky majú závadu, bude Predávajúci požadovať podľa svojho zváženia a na svoje náklady:
a) aby závadná časť resp. prístroj bol zaslaný Predávajúcemu na opravu a následné vrátený;
b) aby Kupujúci mal pripravenú závadnú časť, resp. prístroj, ktorú/ktorý príde opraviť servisný techník Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci bude požadovať, aby opravné práce boli vykonané na nim určenom mieste, môže Predávajúci tejto požiadavke vyhovieť, pričom vymenené časti nebudú účtované, ale pracovný čas a cestovné náklady musia byť uhradené podľa sadzieb Predávajúceho.
(5) Ak sa nepodarí uskutočniť opravu v primeranej lehote, môže Kupujúci podľa svojho zváženia požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
(6) Ručenie za normálne opotrebenie je vylúčené.
(7) Nároky v súvislosti so závadami voči Predávajúcemu prislúchajú iba bezprostrednému Kupujúcemu a nepostupujú sa ďalej.
(8) V prípade vzniku škody počas prepravy železnicou sa ihneď vyhotoví úradný záznam o zistení skutkovej podstaty a príslušnému stredisku pre odbavenie nákladov sa podá žiadosť o náhradu škody.

§ 7 Výhrada vlastníctva

(1) Do splnenia všetkých terajších alebo budúcich pohľadávok (vrátane všetkých pohľadávok salda z kontokorentu) Predávajúceho voči Kupujúcemu z ktoréhokoľvek právneho dôvodu sa Predávajúcemu poskytujú nasledovné istenia, ktoré sa môžu na požiadavku podľa jeho zváženia zrealizovať, pokiaľ ich hodnota natrvalo prekročí pohľadávky o viac ako 20%.
(2) Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho. Prepracovanie alebo pretvarovanie sa vždy uskutočňuje pre Predávajúceho ako výrobcu, avšak bez záväzku pre neho. Ak (spolu)vlastníctvo Predávajúceho vyprší v dôsledku spojenia, prejde podľa dohody (spolu)vlastníctvo Kupujúceho na jednotnej veci pomerom hodnoty (účtovná hodnota) na Predávajúceho. Kupujúci opatruje (spolu)vlastníctvo Predávajúceho bezodplatne. Tovar, na ktorý sa viaže (spolu)vlastníctvo Predávajúceho, sa ďalej označuje ako tovar s výhradou.
(3)) Kupujúci je oprávnený spracovať a predať tovar s výhradou v riadnom obchodnom styku, pokiaľ nie je v omeškaní. Založenie alebo prevod istení je neprípustný. Pohľadávky vznikajúce z ďalšieho predaja alebo z iného právneho dôvodu (poistenie, nepovolené konanie) ohľadom tovaru s výhradou (vrátane všetkých pohľadávok saldo z kontokorenntu) postupuje Kupujúci Predávajúcemu v plnom objeme pre istotu už teraz. Predávajúci odvolateľne splnomocňuje jeho, aby stiahol pohľadávky postúpené Predávajúcemu na jeho účet vo vlastnom mene. Toto splnomocnenie na sťahovanie pohľadávok môže byť odvolané iba vtedy, ak Kupujúci riadne neplní svoje platobné záväzky.
(4) Pri zásahoch tretej osoby ohľadom tovaru s výhradou, najmä pri založení, poukáže Kupujúci na vlastníctvo Predávajúceho a okamžite bude informovať Predávajúceho, aby Predávajúci mohol presadiť svoje vlastnícke práva. Pokiaľ tretia strana nie je schopná uhradiť Predávajúcemu v tejto súvislosti vznikajúce súdne alebo mimosúdne trovy, ručí za to Kupujúci.
(5) Pri konaní Kupujúceho v rozpore so zmluvou – najmä oneskorenie platieb – je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a vyžiadať tovar s výhradou.
(6) Objednávateľ musí poistiť tovar s výhradou pre prípad poškodenia v dôsledku požiaru alebo povodne a už teraz postupuje všetky nároky z poistného pomeru dodávateľovi.

§ 8 Zaplatenie

(1) Pokiaľ nebolo dohodnuté iné, faktúry Predávajúceho sú splatné 30 dni po ich vystavení bez zrážok. Napriek odlišne znejúcim ustanoveniam Kupujúceho je Predávajúci oprávnený najprv započítať platby za jeho staršie pozdĺžnosti a bude informovať Kupujúceho o spôsobe vykonaného zúčtovania. V prípade vzniku nákladov a úrokov je Predávajúci oprávnený započítať platby najprv za náklady, potom za úroky a nakoniec za hlavný výkon.
(2) Platba sa považuje za uskutočnenú iba vtedy, ak Predávajúci už bude disponovať čiastkou. V prípade použitia šekov sa platba považuje za vykonanú, ak šek bol preplatený.
(3) Ak sa Kupujúci dostáva do omeškania, je Predávajúci oprávnený požadovať ako paušálnu náhradu škody zaplatenie úrokov vo výške 8 percentných bodov zo základnej úrokovej sadzby od príslušného časového okamihu. Nižšia sadzba bude stanovená, ak Kupujúci preukáže menšie zaťaženie; je prípustné preukázanie vyššej škody Predávajúcim.
(4) ) Ak sú Predávajúcemu známe okolnosti, ktoré spochybňujú ohodnotenie bonity Kupujúceho, najmä nepreplatenie šekov alebo zastavenie platieb, alebo, ak Predávajúci pozná iné okolnosti, ktoré spochybňujú ohodnotenie bonity Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený požiadať o splatenie celkového neuhradeného dlhu aj keď prijal šeky. Okrem toho je Predávajúci v tomto prípade oprávnený požadovať zálohové platby alebo poskytnutie istení.
(5) Aj keď boli uplatnené reklamácie alebo protinároky, je Kupujúci oprávnený započítavať, udržiavať alebo redukovať platby, ak bola zistená právoplatnosť protinárokov alebo ich nespornosť. Kupujúci je však oprávnený zadržiavať platbu aj kvôli protinárokom z rovnakého zmluvného vzťahu.

§ 9 Zmeny konštrukcie

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť zmeny stavby. Nie je však povinný vykonať takéto zmeny na už dodaných výrobkoch.

§ 10 Patenty

(1) Predávajúci môže oslobodiť Kupujúceho a jeho odberateľov od nárokov v súvislosti s porušeniami autorských práv, značiek alebo patentov za predpokladu, že návrh predmetu dodávky pochádza od Kupujúceho. V tomto prípade objednávateľ preberá ručenie, že zhotovením a dodaním predmetov podľa výkresov, modelov a vzoriek neboli porušené práva priemyselného vlastníctva, a oslobodzuje dodávateľa od všetkých nárokov tretích strán. Záväzok oslobodenia Predávajúceho je z hľadiska čiastky limitovaný predvídateľnou škodou. Dodatočným predpokladom oslobodenia je skutočnosť, že Predávajúcemu bolo ponechané vedenie právnych sporov a že tvrdenie o porušení práva sa výlučne pripisuje stavbe predmetov dodaných Predávajúcim bez súvislosti s použitím iných výrobkov.
(2) Voliteľne má Predávajúci právo byť oslobodený od záväzkov prevzatých podľa ods. 1 , ak:
a) obstaral potrebné licencie ohľadom údajne porušených patentov, alebo
b) dal Kupujúcemu k dispozícii zmenený predmet dodania resp. časti z toho, ktoré by v prípade výmeny za poškodený predmet dodania, resp. jeho časť odstránili nárok ohľadom porušenia predmetu dodania.

§ 11 Dôvernosť

Pokiaľ nebolo výslovne písomne dohodnuté niečo iné, nepovažujú sa informácie poskytnuté Predávajúcemu v súvislosti s objednávkou za dôverne.

§ 12 Ručenie

(1) Nároky na náhradu škody sú vylúčené nezávisle od druhu porušenia povinnosti, vrátane nepovolených úkonov, pokiaľ sa nejedná o úmyselné alebo hrubé nedbanlivé konanie.
(2) Pri porušení podstatných zmluvných povinností ručí Predávajúci za každú nedbanlivosť, avšak iba do výšky predvídanej škody. Nároky na ušlý zisk, ušetrené výdaje z nárokov na náhradu škody tretích osôb ako aj na náhradu iných nepriamych a následných škôd sa nemôžu požadovať, za predpokladu, že charakteristická vlastnosť garantovaná Predávajúcim práve má účelom poistiť Kupujúceho pre prípad vzniku takýchto škôd.
(3) Obmedzenia a vylúčenia ručenia v ods. 1 a 2 neplatia pre nároky, ktoré vznikli kvôli zlomyseľnému správaniu Predávajúceho, ako aj pri ručení za garantované charakteristické vlastnosti, a taktiež v prípade nárokov podľa zákona o ručení za výrobky ako aj za škody v súvislosti s ujmou na zdraví .
(4) Pokiaľ je ručenie Predávajúceho vylúčené alebo obmedzené, platí to aj pre zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a pomocné sily Predávajúceho.

§ 13 Aplikované právo, miesto súdu, čiastočné neplatnosť

(1) Pre tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí právo Slovenskej republiky. Ustanovenia práva o kúpe OSN sa neaplikujú.
(2) Pokiaľ je Kupujúci obchodníkom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo verejno-právnou organizáciou, je Žilina výlučným miestom súdu pre riešenie všetkých bezprostredných alebo nepriamych sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Toto platí aj pre nároky zo šekov a zmeniek.
(3) Ak by nejaké ustanovenie z týchto obchodných podmienok alebo ustanovenie v rámci iných dohôd malo byť alebo stáť neúčinné, neovplyvní to účinnosť všetkých iných ustanovení alebo dohôd.


Novinky

Nemecká armáda aj Japonci používajú naše produkty

Článok...
viac

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Informácie o projekte Žilmont web publicita Zvýšenie energetickej efektívnosti firm...
viac

Archív noviniek